Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www gok-koneck.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Kultury w Konecku
Adres URL: http://gok-koneck.pl/
Data publikacji strony: 2019-12-07
Data aktualizacji strony: 2020-09-01
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane kontaktowe: ul. Włodzimierza Lubańskiego 4, 87–702 Koneck, tel: 54 272 20 26, e-mail: gokkoneck@wp.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji , gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Przeździęk, lukasz@dean26.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +54 54 272 20 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynkó
Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku prowadzą 2 wejścia od ul. Św. Prokopa.   Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia znajdują się na parterze. Wejście główne bezpośrednio na salę widowiskową bez przeszkód w postaci progów. Drugie wejście przeszkoda w postaci jednego stopnia o wysokości 15 cm. Przy wejściu możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który umieszczony jest na wysokości około jednego metra od posadzki po lewej stronie drzwi na ścianie. Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku. Informacje na temat załatwiania spraw w GOK – u udzielane są w biurze ośrodka
usytuowanym na piętrze, pod numerem telefonu 54 27 22 026.

Dostosowanie korytarzy
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy sali widowiskowej na parterze budynku.
Dostosowanie schodów
Do wejścia do budynku GOK – u prowadzą: schody (jeden stopień), drugie wejście podjazd dla wózków.
Dostosowanie wind
brak
Dostosowanie pochylni
brak
Dostępność platform
brak
Dostępność informacji głosowych
brak
Dostępność pętli indukcyjnych
brak
Dostępność parkingów
Przed budynkiem znajduje się parking, nie ma jednak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego
brak

Dostępność cyfrowa

Wygląd strony:
Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.
W prawej dolnej części strony można wybrać opcję:

Po wybraniu opcji pojawia się Menu dostępności (można również wybrać skrót klawiaturowy CTRL + U):

Dostępne opcję są opisane w języku polskim oraz prostym piktogramem. Użytkownik ma m.in. możliwość:

 • Ustawienia kontrastu (Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA)
 • Nawigacja klawiaturą
 • Możliwość przeczytania treści strony przez lektora
 • Powiększenie czcionki na stronie www
 • Powiększenie kursora na stronie www
 • Włączenie czcionek przyjaznych dyslektykom
 • Włączenie podświetlenia linków
 • Włączenie zwiększenia odstępów między tekstami

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Publikowane informacje zgromadzone są menu w górnej części strony stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Opublikował(a): Jolanta Rosińska

Ostatnia zmiana: